Polemonium viscosum var. pilosum Greenm.

, Bot. Gaz. 25: 263 (1898). BHL