Eutaxia ericoides Meisn.

, Pl. Preiss. [J.G.C.Lehmann] 1(1): 64 (1844). BHL