Chenopodium subglabrum A.Nelson

, Bot. Gaz. 34: 362 (1902).